ממונה בטיחות בעבודה

בהתאם תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו – 1996, חובה להעסיק ממונה בטיחות בכל מפעל או ארגון שיש בו מעל חמישים עובדים.

תפקידיו של ממונה הבטיחות מוכתבים על פי החוק הישראלי בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו-1996. ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.

תפקידיו של ממונה הבטיחות:

בתקנות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( ממונים על הבטיחות), התשנ"ו – 1996, בסעיף 10 מפורטים 19 סעיפים שממונה הבטיחות צריך לבצע יחד עם זאת קיימים נושאים נוספים, שעל ממונה הבטיחות לבצע או לוודא שמתקיימים, למשל:

  • עליו לבנות תוכנית הדרכת בטיחות שנתית לעובדים ולדאוג ליישום התוכנית.
  • עליו לוודא קיום ויישום תוכנית לניהול הבטיחות במקום העבודה בהתאם לאופי המקום ולסיכונים הייחודים לו.
  • עליו לוודא כי תנאי הבטיחות בתהליכי העבודה, במתקנים, במכונות ובציוד,העונים על דרישות החוק, מתאימים לאופי העבודה ולאופי הסיכון, ממונה הבטיחות נדרש לפעול עם המנהלים להפחתת הסיכונים במקום העבודה, כמו למשל שימוש בציוד מגן אישי מתאים, גידור מכונות, התקנת כפתורי חירום ועוד.
  • במקום עבודה שבו נחשפים העובדים לסכנות בריאותיות חשוב להקפיד כי העובדים עוברים בדיקות תקופתיות במעבדות מוסמכות בהתאם לדרישות החוק וכאשר נשקפת סכנה בריאותית לעובדים, עליו פעול להורדת הסיכונים הבריאותיים
  • עליו לעצור עבודה ברגע שנשקפת סכנה לשלמות ובריאות העובדים.
  • בכל מקרה של תאונה, עליו לחקור את הגורמים לתאונה, להפיק לקחים, להציע למעביד דרכים למניעת הישנות התאונה וליידע את העובדים על הלקחים שיש להפיק מהתאונה.
  • על ממונה הבטיחות בעבודה לעבוד בשיתוף פעולה עם המעסיק והמנהלים. הוא צריך לדווח להנהלה על כל ליקוי ועל כל הפרה של הוראות הבטיחות.
 

בין היתר על ממונה הבטיחות לאתר מפגעי בטיחות במקום העבודה וליידע את המעסיק על אודותיהם. על ממונה הבטיחות לוודא כי קיימים במקום העבודה התקני בטיחות וגיהות. בנוסף, עליו לדרוש קיומם של סדרי בטיחות וגיהות הקשורים לתהליכי עבודה, מבנים, ציוד, חומרים וכו’.

בואו נכיר - צרו קשר

Open chat